Algemene voorwaarden

Definities

Changeable Art is een handelsnaam van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer gevestigd te Rotterdam, Stavenissestraat 298, postcode 3086 RM, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58197648, BTW identificatie NL002017233B78. Zie voor uitgebreide adresgegevens Contact.

Websites: webshop www.changeableart.nl en informatieve site www.carolinegrootenboer.com.

 

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer.


Overeenkomst:
iedere afspraak of overeenkomst tussen Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 


Algemene Voorwaarden
 de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer slechts bindend, indien en voor zover deze door Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website www.changeableart.nl afkomstige producten met vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces op de Website apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, reken- en typefouten.

2.4. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldscherm- en drukwerkkwaliteit.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van www.changeableart.nl en het voldoen aan de daarbij door Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer is ontvangen, stuurt Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

4.2. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering - ophalen door de Klant, gebracht door Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer of verzonden via Post.nl - zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Afhankelijk welke keuze van levering komen er nog kosten bij en deze zijn opvraagbaar bij Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer.
Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

Een groot en/of klein kunstwerk wordt in onderling overleg
- opgehaald door de Klant, kosten hieruit voortvloeiend zijn voor de Klant.
- gebracht door Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer, reiskosten en eventueel huren van groter vervoer worden bij de Klant doorberekent en komen op de kosten aanschafsprijs webshop.
- opgestuurd met Post.nl, na aankoop worden de verzendkosten gecommuniceerd en deze worden bij de Klant doorberekent en komen op de kosten aanschafsprijs webshop.

4.4. Indien Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen.

5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer een raming van deze kosten of wordt er naar een andere oplossing gekeken bijvoorbeeld ophalen door Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

5.5. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het (model)formulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden, terug te brengen of laten ophalen. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het (model)formulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer, Stavenissestraat 298, 3086 RM Rotterdam

5.6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere en of andere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen hieronder valt onder andere huren van vervoer. Tenzij Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer aanbiedt het product zelf af te halen, mag Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer wachten met terugbetalen tot Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Klant dient betalingen aan Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 

Artikel 7. Garantie en conformiteit

7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer daarvan in kennis te stellen.

7.2. Indien Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen

8.1. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 8 dagen na levering Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

8.3. Indien Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 7 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer, dan kan hij bij Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

10.3. Aansprakelijkheid van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer.

10.5. De aansprakelijkheid van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer meldt.

10.7. In geval van overmacht is Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

11.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy-verklaring.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Beeldend Kunstenaar Caroline Grootenboer, Stavenissestraat 298, 3086 RM. Telefoon: +31 640235022 E-mail: info@changeableart.nl
KvK-nummer 58197648, BTW identificatie NL002017233B78.